30 ani de performanță în medicină
(+373 22) 888-347
(+373 22) 735-558

Consiliul Administrativ

Conform Regulamentului MS nr.03/20-99 din 26.04.2006, IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală are următoarele organe de administrare:
1. Fondatorul - Ministerul Sănătății;
2. Consiliul administrativ;
3. Directorul.

În conformitate cu art.4(2) al Legii ocrotirii sănătăţii nr.411-XIII din 28.03.1995 şi art.49(1) 1) al Legii privind administrarea publică locală nr.123-XV din 18.03.2003, Fondatorul instituţiei medico-sanitare publice de nivel republican este Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova.

Fondatorul este organul suprem de administrare al instituţiei şi îşi exercită drepturile de gestionar al instituţiei prin intermediul Consiliului administrativ şi directorul general.

Pornind de la necesitatea asigurării reglementării activității instituțiilor medico-sanitare publice republicane, încadrate în sistemul asigurărilor obligatorii de asistență medical, sporirii nivelului de transparență și supraveghere a activității acestora, ținînd cont de expirarea termenului de exercitare a atribuțiilor de către membrii Consiliilor administrative, în temeiul punctului 9 al Regulamentului privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, structurii și efectivului-limită ale aparatului central al acestuia, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.397 din 31 mai 2011.

Președintele Consiliului administrativ se va încadra activ și va întreprinde măsuri organizatorice pentru desfășurarea eficientă a activității instituției IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală.
Consiliul administrativ va activa în strictă conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare.

Componența nominală a Consiliului Administrativ:

Ion PRISACARU - președinte, reprezentantul fondatorului, secretar de stat Ministerul Sănătății;
Luminița AVORNIC - consultant principal, secția Politici în Domeniul Asistenței Medicale Primare și Comunitare, Ministerul Sănătății;
Boris GOROȘENCO - reprezentantul colectivului de muncă IMSP CRDM;
Dorin JOSANU - reprezentantul colectivului de muncă IMSP CRDM;
Valeriu ISAC - reprezentantul unei asociații non-guvernamentale din domeniul sănătății.

 

Consiliul administrativ este organul de administrare şi supraveghere a activităţii instituţiei.

Preşedintele Consiliului administrativ convoacă şi administrează şedinţele consiliului administrativ.

Şedinţele Consiliului administrativ pot fi ordinare şi extraordinare.
Şedinţele ordinare ale Consiliului administrativ se ţin nu mai rar de o dată pe trimestru.
Şedinţele extraordinare ale Consiliului administrativ se convoacă de Preşedintele Consiliului:
- din iniţiativă proprie;
- la cererea a cel puţin 3 membri din Consiliul administrativ;
- la cererea Fondatorului;
- la cererea directorului.
Cvorumul necesar pentru desfăşurarea şedinţei Consiliului administrativ constituie trei persoane din membrii Consiliului.
La şedinţele Consiliului administrativ, fiecare membru deţine un vot.
Transmiterea votului de către un membru al Consiliului administrativ altui membru al Consiliului sau altei persoane nu se admite.
Deciziile Consiliului administrativ se iau cu votul majorităţii membrilor consiliului prezentaţi la şedinţă.
În caz de paritate de voturi, votul preşedintelui Consiliului administrativ este decisiv.