30 ani de performanță în medicină
(+373 22) 888-347
(+373 22) 735-558

Consiliul Administrativ

Conform Regulamentului MS nr.03/20-99 din 26.04.2006, IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală are următoarele organe de administrare:
1. Fondatorul;
2. Consiliul administrativ;
3. Ministerul Sănătății;
4. Directorul general (medic șef).

În conformitate cu art.4(2) al Legii ocrotirii sănătăţii nr.411-XIII din 28.03.1995 şi art.49(1) 1) al Legii privind administrarea publică locală nr.123-XV din 18.03.2003, Fondatorul instituţiei medico-sanitare publice de nivel republican este Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova.

Fondatorul este organul suprem de administrare al instituţiei şi îşi exercită drepturile de gestionar al instituţiei prin intermediul Consiliului administrativ şi directorul general.

Pornind de la necesitatea asigurării reglementării activității instituțiilor medico-sanitare publice republicane, încadrate în sistemul asigurărilor obligatorii de asistență medical, sporirii nivelului de transparență și supraveghere a activității acestora, ținînd cont de expirarea termenului de exercitare a atribuțiilor de către membrii Consiliilor administrative, în temeiul punctului 9 al Regulamentului privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, structurii și efectivului-limită ale aparatului central al acestuia, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.397 din 31 mai 2011.

Președintele Consiliului administrativ se va încadra activ și va întreprinde măsuri organizatorice pentru desfășurarea eficientă a activității instituției IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală.
Consiliul administrativ va activa în strictă conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare.

Componența nominală a Consiliului Administrativ:

Nicolae JELAMSCHI - președinte, reprezentantul fondatorului;
Vasile GUSACINSCHI - director, Agenția teritorială Centru, CNAM;
Andrei TESTEMIȚANU - director IMSP CRDM;
Ion CHIRIAC - reprezentantul colectivului de muncă;
Andrei CHIRONDA - reprezentantul unei asociații non-guvernamentale din domeniul sănătății.

 

Consiliul administrativ este organul de administrare şi supraveghere a activităţii instituţiei.

Consiliul administrativ este constituit de către Fondator pe termen de pînă la 3 ani şi îşi exercită atribuţiile sale în conformitate cu legislaţia în vigoare, actele Fondatorului şi Regulamentul MS nr.03/20-99 din 26.04.2006.

Consiliul administrativ al Instituţiei medico-sanitare publice este compus din 5 persoane, inclusiv:
- Reprezentantul Fondatorului (Preşedintele Consiliului);
- Reprezentantul Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină;
- Reprezentantul colectivului de muncă, ales la adunarea generală a colectivului, prin votul majorităţii celor prezenţi;
- Reprezentantul asociaţiilor non-guvernamentale de sănătate;
- Medic-şef.

Preşedintele Consiliului administrativ convoacă şi administrează şedinţele consiliului administrativ.

În absenţa Preşedintelui Consiliului administrativ, atribuţiile acestuia le exercită vicepreşedintele care este numit de Preşedinte.

Şedinţele Consiliului administrativ pot fi ordinare şi extraordinare.
Şedinţele ordinare ale Consiliului administrativ se ţin nu mai rar de o dată pe trimestru.
Şedinţele extraordinare ale Consiliului administrativ se convoacă de Preşedintele Consiliului:
- din iniţiativă proprie;
- la cererea a cel puţin 3 membri din Consiliul administrativ;
- la cererea Fondatorului;
- la cererea medicului şef.
Cvorumul necesar pentru desfăşurarea şedinţei Consiliului administrativ constituie trei persoane din membrii Consiliului.
La şedinţele Consiliului administrativ, fiecare membru deţine un vot.
Transmiterea votului de către un membru al Consiliului administrativ altui membru al Consiliului sau altei persoane nu se admite.
Deciziile Consiliului administrativ se iau cu votul majorităţii membrilor consiliului prezentaţi la şedinţă.
În caz de paritate de voturi, votul preşedintelui Consiliului administrativ este decisiv.