30 ani de performanță în medicină
(+373 22) 888-347
(+373 22) 735-558

Posturi vacante

Posturi vacante

Politica IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală în domeniul resurselor umane are la bază recrutarea celor mai talentaţi profesionişti, susţinerea dezvoltării lor permanente şi motivarea loialităţii de durată a acestora.

În instituția noastră, meritul personal, spiritul de echipă, succesele şi buna cooperare vor fi întotdeauna binevenite. Ne asumăm întotdeauna răspunderea pentru ceea ce facem şi pentru deciziile pe care le luăm. Relaţia noastră cu oamenii este întemeiată pe încredere, sinceritate şi respect faţă de aceştia, dublate de cele mai înalte standarde profesionale care stau la baza raporturilor noastre cu pacienții noștri, cu comunitatea şi cu colegii noştri.

A N U N Ț U R I :


Data plasării anunțului: 07.04.2024

Specialist: Asistent Medical

Cerințe față de candidat:
- Studii mediii de specialitate;
- Experiență anterioară într-un mediu medical, preferabil în primirea pacienților;
- Abilități de comunicare verbală și scrisă;
- Cunoașterea (Microsoft Word);
- Atitudine pozitivă și orientare către satisfacția pacienților;
- Experiență în domeniu minim 3 ani.

Responsabilități:
- Gestionarea programărilor pacienților și asigurarea fluxului eficient de lucru;
- Asigurarea unei primiri cordiale și profesionale pentru toți pacienții;
- Colectarea și verificarea informațiilor medicale ale pacienților;
- Colaborarea strânsă cu echipa medicală pentru a asigura coordonarea și eficiența serviciilor;

Beneficii:
- Oportunitatea de a lucra într-un mediu medical modern și dinamic;
- Dezvoltare profesională continuă prin participarea la cursuri de specializare;
- Mediu de lucru prietenos și echilibrat, cu o echipă dedicată și profesionistă.

Program de lucru:
Luni - Vineri: 08:00 - 16:30 (30 de minute pauză).

Persoanele interesate sunt rugate sa expedieze CV-ul pe adresa: [email protected]

Solicităm sa indicați pentru care post aplicați.

DOAR PERSOANELE SELECTATE VOR FI CONTACTATE !


ANUNȚ

COMISIA DE CONCURS
pentru ocuparea funcției vacante de
șef serviciului managementul calității serviciilor medicale

IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală comunică că în conformitate cu procesul verbal nr.2 din 24.06.2024 al comisiei de evaluare câștigător a concursului a fost desemnată dna Ala HALACU cu 231 puncte.

Cu stimă, RU


ANUNȚ

În urma examinării dosarelor prezentate de către candidații pentru ocuparea funcțiilor vacante anunțate se aprobă lista participanților admiși / respinși la concurs:

Nr. crt. Numele prenumele candidatului Funcția pentru care candidează Rezultatul preselecţiei la concurs
1. Ala HALACU Șef serviciului managementul calităților medicale admis

Data susținerii interviului:

 • 24.06.2024, ora 15.00, in biroul 110, IMSP CRDM

În cazul neprezentării la interviu, dosarul depus de către candidatul respectiv se va considera nul.

Resurse umane

tel.: 022-800-402

e-mail: [email protected]


Data plasării anunțului: 19.06.2024

Anunț

Privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de Șef secție de Diagnostic Funcțional.

IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală (mun. Chişinău, str. C. Vărnav 13) anunţă concurs pentru postul vacant de Șef secție de Diagnostic Funcțional.

Condiții Generale și Specifice

 • Cetățenie a Republicii Moldova sau cetățenie în altă țară cu domiciliu și permis de lucru în Republica Moldova.
 • Cunoașterea limbii române scrisă și vorbită.
 • Stare de sănătate corespunzătoare postului atestată printr-o adeverință medicală eliberată de medicul de familie.
 • Îndeplinirea condițiilor de studii pentru postul respectiv:
  • Nivelul studiilor: superioare medicale.
  • Pregătirea de specialitate: studii postuniversitare de specialitate.
  • Experiența în muncă: cel puțin 3 ani în domeniul specialității.

Competențe, Calificare Profesională și Aptitudini

 • Abilități practice de planificare, elaborare, analiză, coordonare, implementare, instruire și conștientizare raportare.
 • Calități personale de amabilitate, disciplină, responsabilitate; aptitudini de comunicare cu toate categoriile de angajați și spirit de echipă; asigurarea imparțialității, confidențialității și eticii profesionale.
 • Cunoștințe fundamentale în operarea PC (Word, Excel, PowerPoint).

Documente Necesare pentru Aplicare

 • Cerere de înscriere la concurs.
 • Copie a buletinului de identitate.
 • Copii ale diplomelor de studii și ale altor documente care atestă efectuarea unor specializări sau instruiri.
 • Copie a adeverinței de vechime în muncă și în specialitate.
 • Declarație pe propria răspundere că nu au antecedente penale care să-i facă incompatibili cu funcția pentru care candidează.
 • Adeverință medicală.
 • Curriculum vitae.
 • Referință de la ultimul loc de muncă.

Pentru înscrierea la concurs, candidații trimit dosarul la adresa: [email protected] sau îl depun direct la serviciul resurse umane, biroul 102, et. I, de la ora 8.00 până la ora 15.30, în termen de 20 zile calendaristice din ziua publicării pe pagina Web și avizierul instituției (termen limită 19.07.2024).

Persoana responsabilă de recepționarea dosarelor și furnizarea informațiilor suplimentare referitor la organizarea concursului este șefa secției resurse umane S. Lozinschi, tel. 022 888-402.


ANUNȚ

COMISIA DE CONCURS
pentru ocuparea funcției vacante de
șef Laborator Clinic Diagnostic

IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală comunică că în conformitate cu procesul verbal nr.2 din 22.04.2024 al comisiei de evaluare câștigător a concursului a fost desemnată dna Mariana POPA cu 157.7 puncte.

Cu stimă, RU


În urma examinării dosarelor prezentate de către candidații pentru ocuparea funcțiilor vacante anunțate se aprobă lista participanților admiși / respinși la concurs:

Nr. crt. Numele prenumele candidatului Funcția pentru care candidează Rezultatul preselecţiei la concurs
1. Rotari Victor Șef LCD admis
2. Popa Mariana Șef LCD admis

Data susținerii interviului:

 • 22.04.2024 ora 15:00 în biroul viceprim director IMSP CRDM birou 110

În cazul neprezentării la interviu, dosarul depus de către candidatul respectiv se va considera nul.

Resurse umane

tel.: 022-800-402

e-mail: [email protected]


ANUNȚ

cu privire la inițierea concursului privind ocuparea funcției vacante în cadrul Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul Republican de Diagnosticare Medicală

În temeiul prevederilor art. 56 alin (1) din Codul Muncii al Republicii Moldova cu modificările și completările ulterioare ordinului Ministrului Sănătății nr.245 din 16 martie 2022 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind angajarea prin concurs a conducătorilor de subdiviziuni în cadrul prestatorilor publici de servicii medicale” și în scopul stabilirii mecanismului de selectare și asigurare a accesului egal al candidaților pentru ocuparea funcției vacante ținînd cont de calificarea profesională și experiența în domeniu IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală cu sediul în municipiul Chișinău str. Constantin Vărnav 13 anunță inițierea procedurii de ocupare prin concurs a funcției vacante pe durată nedeterminată:

Șef/șefă Laborator Clinic Diagnostic - 1.0 salariu

Cerințele postului:

 • au cetățenia Republicii Moldova;
 • cunosc limba română scris și vorbit;
 • sunt în capacitate deplină de exercițiu;
 • au starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de medicul de familie sau de instituțiile abilitate;
 • nu au fost condamnați definitiv pentru săvîrșirea unei infracțiuni incompatibilă cu exercitarea funcției;
 • îndeplinesc condițiile specifice pentru ocuparea postului scos la concurs și vechime în muncă de cel puțin 5 ani;
 • studii superioare în domeniu;
 • studii postuniversitare;
 • categorie superioară de calificare în domeniul de specialitate;
 • grad științific (preferențial);
 • cunoașterea unei limbi străine: engleză, franceză, germană (preferențial);
 • publicații științifice în domeniul de activitate în reviste cu Impact Factor;
 • cunoașterea cadrului legislativ în domeniu.

Pentru înscrierea la concurs, candidații vor depune un dosar în secția resurse umane care va include următoarele documente:

 • cerere de înscriere la concurs;
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau instruiri;
 • copia carnetului de muncă și adeverința care să ateste vechimea în muncă și după caz în specialitate emise după data de 01/01/2019;
 • declarația pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • adeverința medicală care să ateste starea de sănătate;
 • curriculum vitae;
 • referință.

Responsabilități specifice postului:

Șef/șefă Laborator Clinic Diagnostic.

 • capacități organizatorice și de asumare decizională;
 • capacități de planificare și de a acționa strategic;
 • capacitate de analiză, sinteză și soluționare de probleme;
 • capacitate de muncă în echipă;
 • competență managerială: organizarea și conducerea eficientă a activităților profesionale cu personalul din subordine;
 • elaborarea planului de activitate anual al instituției de investigații de laborator;
 • întocmirea și analizarea informației statistice (lunar, trimestrial, semestrial, anual) cu depistarea neajunsurilor, aprecierea rezultatelor obținute;
 • prezentarea rapoartelor de activitate periodice (trimestriale, semestriale, anuale) ale instituției;
 • analiza indicatorilor de activitate și înaintarea propunerilor pentru eficientizarea activității în secțiile din subordine, propune stimularea sau aplicarea sancțiunilor disciplinare personalului din subordine;
 • elaborarea caietelor de sarcini pentru achiziționarea dispozitivelor, aparatajului și reactivelor necesare pentru activitatea instituției;
 • verificarea utilizării raționale a reactivelor, utilajului medical, energiei electrice, apei și altor resurse costisitoare necesare activității;
 • monitorizarea consumului și evaluarea necesarului de reactive;
 • controlul veridicității rezultatelor primite, siguranța testelor analitice, verifică documentația sistemului de management al calității;
 • organizează controalele externe de calitate;
 • acordarea suportului metodic la pregătirea pentru acreditarea instituției;
 • orientarea medicilor privind aprecierea corectă a investigațiilor paraclinice și selectarea celor mai eficiente metode de investigare;
 • organizarea instruirilor privind condițiile transportării în laborator a materialului biologic și eliberarea la timp a rezultatelor investigațiilor;
 • participă activ în grupurile de lucru, consilii, comitete organizate în cadrul instituției.

Copiile documentelor se prezintă concomitent cu documentele în original pentru a confirma veridicitatea lor sau pot fi prezentate după legalizarea lor la notar.

Termenul limită de depunere a dosarului de concurs: 15 aprilie 2024. Dosarele vor fi depuse în Secția resurse umane a IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală în zilele de luni până vineri de la ora 07:30 până la ora 15:30 (pauza de masă de la ora 12:30 până la ora 13:00).

Contact: [email protected]
tel: 022888 402


Data plasării anunțului: 12.02.2024

Specialitate: Medic Gastroenterolog

Cerințe față de candidat:
- Studii superioare în medicină generală sau de specialitate în domeniu;
- Studii postuniversitare la specialitatea solicitată;
- Instruire și atestare profesională în domeniul specialității;
- Expertiză în diagnosticarea și tratamentul bolilor digestive, inclusiv ale ficatului, pancreasului și tractului gastrointestinal;
- Experiență în managementul nutrițional și farmacologic al afecțiunilor gastroenterologice;
- Abilități practice în endoscopie digestivă, inclusiv gastroscopie și colonoscopie;
- Cunoaşterea limbilor - de stat;
- Apt de muncă.

Responsabilități:
- Consultații și evaluări clinice pentru pacienții cu simptome gastroenterologice;
- Efectuarea de proceduri endoscopice diagnostice și terapeutice;
- Diagnosticarea și tratamentul bolilor inflamatorii intestinale, hepatitei, ulcerului peptic și altor afecțiuni gastrointestinale;
- Managementul pacienților cu tulburări de nutriție și absorbție;
- Colaborarea cu medici din alte specialități pentru îngrijirea multidisciplinară a pacienților.

Beneficii:
- Oportunitatea de a lucra într-un mediu medical modern și dinamic;
- Dezvoltare profesională continuă prin participarea la cursuri de specializare;
- Mediu de lucru prietenos și echilibrat, cu o echipă dedicată și profesionistă.

Program de lucru:
Luni - Vineri: 08:00 - 16:30 (30 de minute pauză).

Persoanele interesate sunt rugate sa expedieze CV-ul pe adresa: [email protected]

Solicităm sa indicați pentru care post aplicați.

DOAR PERSOANELE SELECTATE VOR FI CONTACTATE !


Data plasării anunțului: 12.02.2024

Specialitate: Medic Mamolog

Cerințe față de candidat:
- Studii superioare în medicină generală sau de specialitate în domeniu;
- Studii postuniversitare la specialitatea solicitată;
- Instruire și atestare profesională în domeniul specialității;
- Competențe avansate în diagnosticarea și tratamentul afecțiunilor mamare;
- Capacitatea de a efectua proceduri diagnostice specifice, cum ar fi biopsiile și ecografiile mamare;
- Experiență în consilierea pacienților cu privire la prevenția cancerului mamar și opțiunile de tratament.
- Cunoaşterea limbilor - de stat;

Responsabilități:
- Evaluarea clinică a pacienților cu afecțiuni mamare;
- Realizarea și interpretarea investigațiilor imagistice și histopatologice specifice;
- Elaborarea și implementarea planurilor de tratament personalizate;
- Participarea la programe de screening pentru cancerul mamar;
- Colaborarea interdisciplinară cu oncologi, chirurgi și radiologi pentru managementul integrat al pacienților.

Beneficii:
- Oportunitatea de a lucra într-un mediu medical modern și dinamic;
- Dezvoltare profesională continuă prin participarea la cursuri de specializare;
- Mediu de lucru prietenos și echilibrat, cu o echipă dedicată și profesionistă.

Program de lucru:
Luni - Vineri: 08:00 - 16:30 (30 de minute pauză).

Persoanele interesate sunt rugate sa expedieze CV-ul pe adresa: [email protected]

Solicităm sa indicați pentru care post aplicați.

DOAR PERSOANELE SELECTATE VOR FI CONTACTATE !


Data plasării anunțului: 12.02.2024

Specialitate: Medic Statistician

Cerințe față de candidat:
- Titularul unei diplome superioare de profil;
- Cunoștințe de operare la calculator;
- Experiența în domeniu funcției va constitui un avantaj.

Responsabilități:
- Controlul corectitudinii îndeplinirii documentaţiei operative de evidenţă şi veridicităţii datelor reflectate, acordarea ajutorului metodic;
- Întocmirea, controlul și prezentarea dărilor de seamă lunar, trimestrial, semestrial și anual la CNAM;
- Însușirea documentelor legate de funcționarea sistemului a instituției;
- Prezintă rapoarte, date și concluzii corecte și argumentate;
- Utilizarea informației acumulate în baza de date;
- Utilizarea platformei SIRSM;
- Să acorde la necesitate suportul consultativ la întocmirea documentației statistice în subdiviziunile de profil, în strictă conformitate cu actele normative în vigoare;
- Însușirea profundă a tehnicii de calcul și noilor tehnologii de acumulare a informației statistice.

Beneficii:
- Oportunitatea de a lucra într-un mediu medical modern și dinamic;
- Dezvoltare profesională continuă prin participarea la cursuri de specializare;
- Mediu de lucru prietenos și echilibrat, cu o echipă dedicată și profesionistă.

Program de lucru:
Luni - Vineri: 08:00 - 16:30 (30 de minute pauză).

Persoanele interesate sunt rugate sa expedieze CV-ul pe adresa: [email protected]

Solicităm sa indicați pentru care post aplicați.

DOAR PERSOANELE SELECTATE VOR FI CONTACTATE !


Data plasării anunțului: 12.02.2024

Funcția: Specialist în Securitate și Sănătate în Muncă

Cerințe față de candidat:
- Diploma în domeniul securității sau sănătății ocupaționale sau echivalentă;
- Experiență anterioară într-un rol similar, cu cunoștințe demonstrabile despre practicile de securitate și sănătate în muncă;
- Capacitatea de a lucra sub presiune și de a prioritiza sarcinile;
- Certificările relevante în domeniul securității și sănătății ocupationale sunt obligatoriu;
- Experiență în muncă 3 ani.

Responsabilități:
- Evaluarea și identificarea riscurilor la locul de muncă și elaborarea planurilor de acțiune pentru minimizarea acestora;
- Organizarea și conducerea sesiunilor de formare și conștientizare în domeniul securității și sănătății ocupationale pentru angajați;
- Monitorizarea respectării procedurilor și regulilor de securitate și sănătate în muncă;
- Colaborarea cu echipa de management pentru implementarea măsurilor de îmbunătățire continuă a condițiilor de lucru;
- Pregătirea și prezentarea rapoartelor periodice privind performanța în materie de securitate și sănătate în muncă.

Beneficii:
- Oportunitatea de a lucra într-un mediu medical modern și dinamic;
- Dezvoltare profesională continuă prin participarea la cursuri de specializare;
- Mediu de lucru prietenos și echilibrat, cu o echipă dedicată și profesionistă.

Program de lucru:
Luni - Vineri: 08:00 - 16:30 (30 de minute pauză).

Persoanele interesate sunt rugate sa expedieze CV-ul pe adresa: [email protected]

Solicităm sa indicați pentru care post aplicați.

DOAR PERSOANELE SELECTATE VOR FI CONTACTATE !


Data plasării anunțului: 12.10.2023

suplinirea postului de membru reprezentant al comunității, în Consiliul de Administrație a IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală

Reprezentant al comunității poate fi lider a comunității locale, reprezentant a asociațiilor de pacienți, societății civile, mediului academic, instituției de învățământ, primăriei, etc.

Cerințele pentru candidați:
- studii superioare, în domeniul economic, juridic sau medical;
- experiență de muncă în domeniile enumerate, de cel puțin 3 ani;
- persoana nu este cercetată penal/condamnată pentru infracțiuni grave, inclusiv de corupție;
- lipsa antecedentelor penale pentru infracțiuni grave,inclusiv de corupție;
- lipsa interdicțiilor de a ocupa funcții de administrare sau altele de acest gen.

Persoana va depune o cerere în formă liberă în adresa Președintelui Consiliului de Administrație a IMSP, la care se atașează CV-ul și scrisoarea de motivație, copia actelor de studii și a actelor ce confirmă experiența de muncă. Concomitent, candidatul va depune o declarație, pe propria răspundere, privind lipsa antecedentelor penale pentru infracțiuni grave,inclusiv de corupție; lipsa interdicțiilor de a ocupa funcții de administrare sau altele de acest gen și privind faptul că nu este cercetat/ă penal/condamnat/ă pentru infracțiuni grave, inclusiv de corupție.

Cererea se va depune până la 27.10.2023, la adresa electronică: [email protected].


Data plasării anunțului: 16.03.2022

Organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director al IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală